English  |  עמוד בית  |  הנהלה  |  פרוייקטים  |  מכרזים  |  חדשות ואירועים  |  צור קשר  | 
             

הנהלה

מר אור שחף - מנכ"ל
דירקטוריון

מר שמואל גנץ

תפקיד:יו"ר הדירקטוריון

מר יונה יהב

תפקיד:דירקטור

עו"ד אורי גרינברגר

תפקיד:דירקטור

עו"ד בועז גור

תפקיד:דירקטור

מר עודד דוניץ

תפקיד:דירקטור

מר מנחם פישר

תפקיד:דירקטור

מר יעקב פיינגולד

תפקיד:דירקטור

גב' שלומית מור

תפקיד:דירקטור

מר אלי אלקבץ

תפקיד:דירקטור

גב' פנינה פז

תפקיד:דירקטור

מר משה פרץ

תפקיד:דירקטור

מר שי בלומנטל

תפקיד:דירקטור